ZASTUPOVANIE

 • pred súdmi
 • pri prevode nehnuteľností
 • v sporových veciach
 • v mimosporových veciach
 • pred orgánmi činnými v tr. konaní
 • pri rokovaniach
 • pri uplatňovaní práv

VIAC

 ZMLUVY

 • vypracovanie zmlúv
 • autorizácia zmlúv advokátom
 • listiny pre založenie spoločnosti
 • spísanie žaloby, odvolania
 • vyhotovenie dohody
 • pripomienkovanie, revízia listín
 • vypracovanie VOP pre E-shop

VIAC

 VYMÁHANIE

 • posúdenie nároku klienta
 • mimosúdne vymáhanie
 • komunikácia, rokovanie s dlžníkom
 • dohody o uznaní dlhu či urovnaní
 • súdne vymáhanie
 • exekučné vymáhanie
 • konkurzné alebo dedičské konanie

VIAC

 PORADENSTVO

 • právne stanovisko, konzultácie
 • pri uzatváraní zmlúv
 • pri rokovaniach
 • pri uplatňovaní práv
 • pri nakladaní s nehnuteľnosťami
 • posúdenie spornej otázky, postupu
 • posúdenie nároku klienta

VIAC

OBČIANSKE PRÁVO

Zabezpečíme pre Vás vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv, spísanie žaloby, odvolania a iných podaní. Zastupujeme klientov v súdnych, exekučných a ďalších konaniach, v sporových aj nesporových veciach. Vymáhame pohľadávky a poskytujeme poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch, vrátane práva spotrebiteľov.

OBCHODNÉ PRÁVO

Potrebujete ohlásiť živnosť, založiť spoločnosť alebo v nej vykonať zmeny? Chcete zlúčiť, zrušiť či zlikvidovať spoločnosť? Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti práva obchodných spoločností a živnostenského podnikania. Zastupujeme klientov v obchodných sporoch a pri rokovaniach. Zabezpečujeme právne poradenstvo. 

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

Poskytujeme komplexné právne služby zahŕňajúce napr. vypracovanie kúpnych, darovacích, nájomných a iných zmlúv. Zastupujeme klientov v katastrálnych či stavebných konaniach. Pri zmluve o prevode nehnuteľnosti poskytujeme autorizáciu zmlúv advokátom. Zabezpečujeme právne služby pre správcov a spoločenstvá. 

PRÁVO IT

Advokátska kancelária JUDr.  Andrej Štefančík sa zameriava najmä na oblasť autorského práva, zmluvné aspekty v IT a riešenie sporov. V rámci práva IT ponúkame služby tak užívateľom ako aj poskytovateľom IT, vrátane zastupovania klientov. Poskytujeme právne služby v súvislosti s prevádzkou e-shopov či webových stránok. 

KONKURZNÉ PRÁVO

Naša advokátska kancelária prihlasuje pohľadávky veriteľov do konania. Zastupujeme klientov na schôdzach veriteľov, vo vzťahu k správcovi a pred súdom. Analyzujeme právne podmienky pre vyhlásenie konkurzu, vypracúvame návrh na vyhlásenie konkurzu. Zabezpečujeme ochranu záujmov klientov pri speňažovaní majetku úpadcu. 

PRACOVNÉ PRÁVO

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík pre Vás zabezpečí vypracovanie a právne posúdenie pracovnej zmluvy, dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, výpovede či okamžitého skončenia pracovného pomeru. Klientov zastupujeme v sporoch pred súdmi a tiež v konaniach pred inšpektorátom práce.

RODINNÉ PRÁVO

Potrebujete vypracovať návrh na rozvod, zvýšenie alebo zníženie výživného? Alebo potrebujete spísať návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Hľadáte právne zastupovanie pred súdom pri rozvode? Potrebujete právne poradenstvo v oblasti rodinného práva?  

TRESTNÉ PRÁVO

V oblasti trestného práva zastupujeme klientov pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní (zastupovanie na vyšetrovacích úkonoch a pod.). Pripravíme a podáme za Vás trestné oznámenie, spíšeme sťažnosť alebo odvolanie. Poskytneme Vám konzultácie v súvislosti s trestným konaním alebo konaním o priestupkoch. 

MEDZI NAŠICH KLIENTOV PATRIA AJ TIETO SPOLOČNOSTI

 

alien_logo_newlogo-ver3logo-inexeurobaumex-logoinger02voxv-logo3mm-logo-finallogoamibb_logo_kvalitasellio-final-logo-export