Podľa požiadaviek klientov poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých základných právnych oblastiach. V rámci právneho poradenstva zohľadňujeme postavenie klienta v konkrétnej situácii a podľa jeho potreby prispôsobujeme formu poskytnutej služby.


Osobné konzultácie a právne stanovisko

Poskytovanie tejto služby je realizované najmä formou osobných konzultácií s klientom v sídle advokátskej kancelárie, prípadne na inom vopred dohodnutom mieste. Pokiaľ si to vyžaduje ochrana Vašich záujmov vypracujeme pre Vás právne stanovisko, resp. právny rozbor.


Oblasti a situácie pri poskytovaní právneho poradenstva

Zo strany našich klientov je často využívané právne poradenstvo v týchto situáciách:

  • pri zakladaní spoločností a v súvislosti s realizáciou zmien v spoločnostiach (právo obchodných spoločností)
  • pri kúpe, predaji, darovaní, nájme či inom nakladaní s nehnuteľnosťami (právo nehnuteľností)
  • v rámci sporových a nesporových konaní (súdne spory, konkurzné konania a pod.)
  • posúdenie oprávnenosti nároku klienta v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • analýza právneho postavenia klienta z titulu uzatvorenej zmluvy, dohody alebo iného právneho úkonu v kontexte jeho práv a povinností
  • pri vzniku právnych vzťahov s tretími osobami (rozhodovanie o uzatváraní zmlúv a dohôd v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva a pod.)
  • pri uplatňovaní nárokov a práv klientov voči tretím osobám