Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie rôznych zmlúv a dohôd podľa ich individuálnych požiadaviek. V prípade potreby poskytujeme právny servis zahŕňajúci pripomienkovanie zmlúv, vrátane zastupovania klientov pri rokovaní o zmluvných podmienkach s druhou stranou. Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam poskytujeme autorizáciu zmlúv advokátom.


Zmluvy

Vyhotovíme pre Vás zmluvy a dohody z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva (prípadne inej oblasti), a to napr.:

 • kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomná či podnájomná zmluva
 • zmluva o rezervácii nehnuteľnosti, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • zmluva o dielo, mandátna zmluva, licenčná zmluva, zmluva o pôžičke
 • pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • dohoda o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru

Listiny a podania

Zabezpečujeme vypracovanie rôznych listín v rámci právnych vzťahov s tretími osobami a podaní v rámci procesných konaní ako napr.:

 • výpoveď, odstúpenie od zmluvy, reklamácia
 • výzva, žiadosť, splnomocnenie
 • žaloba, návrh, vyjadrenie, späťvzatie žaloby
 • odvolanie, dovolanie
 • návrh na vykonanie exekúcie
 • prihlásenie pohľadávky do dražby, konkurzného alebo dedičského konania
 • trestné oznámenie, sťažnosť

Zmluvy, dohody a listiny pri podnikaní

Vypracujeme pre Vás všetky listiny potrebné pre účely začatia podnikania (napr. založenie s.r.o.), prípadne pre účely vykonania zmien v podnikateľskej činnosti (napr. nový predmet podnikania, zmeny v osobe spoločníka, konateľa). V súvislosti s podnikaním zabezpečujeme pre klientov revíziu príslušnej zmluvnej dokumentácie a úpravu listín za účelom zabezpečenia právnej istoty.

 • zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zmluva o zlúčení spoločností
 • zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o kúpe podniku
 • zápisnica z valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka
 • reklamačný poriadok
 • všeobecné obchodné podmienky (napr. pre e-shop)