Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje klientom komplexné právne služby v súvislosti s právnym zastupovaním. Pre klientov zabezpečujeme zastupovanie vo všetkých základných odvetviach slovenského práva a to tak v sporových ako aj nesporových veciach v súvislosti s čím realizujeme v mene klientov príslušné právne úkony.


Zastupovanie v základných odvetviach slovenského práva, najmä:

Zastupovanie v konaniach pred súdmi

 • sporové konania
 • nesporové konania

Zastupovanie v konaniach pred inými orgánmi verejnej moci

 • dedičské konanie
 • konkurzné konanie
 • exekučné konanie
 • katastrálne konanie
 • colné konanie
 • trestné konanie
 • konanie pred obchodným registrom a živnostenským úradom

Zastupovanie v rámci právnych vzťahov s tretími osobami

 • mimosúdne rokovania s protistranou alebo obchodnými partnermi
 • zastupovanie pri riešení susedských sporov
 • uplatňovanie práv a nárokov z právnych vzťahov
 • spisovanie zmluvných dokumentov, listín a podaní v mene klienta