Advokátska kancelária JUDr. Andreja Štefančík prihlasuje pohľadávky veriteľov do konania, zastupuje klientov na schôdzach veriteľov, vo vzťahu k správcovi konkurznej podstaty a pred súdom. Analyzujeme právne podmienky pre vyhlásenie konkurzu a vypracúvame návrhy na vyhlásenie konkurzu. Zabezpečujeme ochranu záujmov klientov pri správe a speňažovaní majetku úpadcu.


V oblasti konkurzného práva poskytujeme klientom najmä tieto služby:

  • právne poradenstvo ohľadom konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia
  • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie
  • vypracovanie návrhu na oddlženie
  • prihlasovanie a popieranie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovanie klientov na schôdzi veriteľov
  • zastupovanie klientov v rámci zasadnutí veriteľského výboru
  • zastupovanie klientov v konaní o oddlženie
  • ochrana záujmov klientov pri správe a speňažovaní majetku úpadcu