Prevody nehnuteľností 

 • príprava a vypracovanie zmluvných dokumentov vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • právne posúdenie a pripomienkovanie zmlúv druhej strany, resp. zúčastnených subjektov (realitné kancelárie, banky), vrátane zastupovania pri rokovaní
 • možnosť autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom
 • možnosť elektronického podania listín na kataster s využitím zaručeného elektronického podpisu (ZEP)

Vypracovanie a právne posúdenie zmlúv

 • zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné a pod.)
 • zmluvy o zriadení vecného bremena alebo záložného práva
 • zmluvy o nájme, podnájme
 • zmluvy o budúcej zmluve
 • rezervačné a sprostredkovateľské zmluvy
 • zmluvy o dielo v rámci výstavby nehnuteľností
 • zmluvy o  výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe pri bytových a nebytových domoch
 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • zmluvy pre správcov a spoločenstvá (zmluvy o výkone správy, zmluvy o spoločenstve a mandátne zmluvy)

Zastupovanie klientov

 • špecializujeme sa na zastupovanie správcov a spoločenstiev pri vymáhaní pohľadávok (vymáhanie dlhov vo fonde prevádzky, údržby a opráv, vymáhanie dlhov na nájomnom a službách spojených s nájmom priestorov)
 • zastupovanie klientov pri prevodoch nehnuteľností
 • v rámci rokovaní so zmluvnými partnermi
 • v katastrálnom alebo stavebnom konaní
 • v súdnych, exekučných, prípadne iných konaniach

Právne poradenstvo a konzultácie

 • v súvislosti s prevodom, nájmom alebo iným nakladaním s nehnuteľnosťami
 • k existujúcim zmluvám a dohodám (zahŕňa najmä právne posúdenie a pripomienkovanie zmlúv)
 • vypracovanie právneho stanoviska k vybraným otázkam podľa požiadaviek klienta
 • v oblasti správy bytových a nebytových domov