Zápis do Registra partnerov verejného sektora


Od 01.02.2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejnosti známy ako tzv. protischránkový zákon (ďalej len „zákon“). Týmto zákonom štát zaviedol Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), pričom každému partnerovi verejného sektora vznikla povinnosť zaregistrovať sa v RPVS. Za partnera verejného sektora sa považuje subjekt, s ktorým štát, resp. verejný sektor vstupuje do právnych vzťahov, a to v prípade ak tento subjekt spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa zákona a uchádza sa o verejné zdroje nad zákonom stanovený limit.

Primárnym cieľom zákona je odkrytie vlastníckej štruktúry subjektov, ktoré zjednodušene povedané obchodujú so štátom a tiež identifikácia konečného užívateľa výhod. Pokiaľ sa partner verejného sektora nezaregistruje v súlade so zákonom do RPVS, nie je ďalej oprávnený obchodovať so štátom a súčasne mu hrozia sankcie vyplývajúce z porušenie povinností stanovených zákonom.

Ak ste partnerom verejného sektora radi Vám poskytneme komplexné služby v súvislosti s Vašou registráciou v RPVS, ktorú pre Vás vykoná advokát JUDr. Andrej Štefančík.

Kontaktujte nás na tel. číslo 0911 058 498 alebo na email office@stefancik.eu

6 základných otázok a odpovedí k povinnej registrácii partnera verejného sektora:

1. Ako zistím či som partner verejného sektora?

Vo všeobecnosti platí, že do RPVS je povinný zaregistrovať sa každý kto sa uchádza o verejné zdroje, resp. ich prijíma alebo nadobúda od verejného sektora s tým, že vo väčšine prípadov musí byť splnený aj zákonom stanovený limit týchto verejných zdrojov (nad 100.000 EUR jednorázovo, prípadne nad 250.000 EUR v kalendárnom roku). V zmysle uvedeného ste partnerom verejného sektora ak:

 • získavate peniaze z rozpočtov verejného sektora, z eurofondov, dotácií, ďalej ak získavate nenávratné finančné príspevky, investičné stimuly, prípadne peniaze od právnických osôb špecifikovaných zákonom a s nimi prepojených osôb (napr. zhotoviteľ diela má s obcou/ mestom uzatvorenú zmluvu o dielo na stavebné práce, dodávateľ dodáva služby štátnej inštitúcii, ministerstvo poskytne podnikateľovi nenávratný finančný príspevok v rámci určitého projektu…)
 • prijímate majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od verejného sektora
 • uzatvárate zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu v súvislosti s verejným obstarávaním
 • ste dodávateľ alebo subdodávateľ v rámci právneho vzťahu partnera verejného sektora a štátu
 • nadobúdate pohľadávku voči štátu, resp. verejnému sektoru alebo ak na Vás bola takáto pohľadávka postúpená
 • poskytujete zdravotnú starostlivosť (napr. lekárne)
 • Získavate peniaze od zdravotnej poisťovne
 • ste zdravotná poisťovňa
 • ste držiteľ banského alebo geologického oprávnenia
 • ste držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike podľa osobitného zákona
 • ste správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

2. Ako sa za zaregistrujem do RPVS?

V súvislosti s procesom registrácie v RPVS, ako aj s evidenciou partnera verejného sektora v RPVS sú spojené určité povinnosti a zodpovednostné vzťahy. Preto zákonodarca zákonom stanovil, že partner verejného sektora sa môže zaregistrovať do RPVS výlučne prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby.

3. Kto sa považuje za oprávnenú osobu pre účely registrácie do RPVS?

V zmysle zákona je oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňoví poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území SR, a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviažu plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje partnerom verejného sektora komplexné služby oprávnenej osoby v súvislosti s registráciou do RPVS. 

4. Do kedy sa musím zaregistrovať v RPVS?

Pokiaľ ide vo Vašom prípade o zmluvný vzťah s verejným sektorom, Vaša povinnosť registrácie sa viaže na moment pred uzatvorením zmluvy s verejným sektorom. V prípade ak plnenie (peniaze) plynie priamo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, povinnosť zápisu do RPVS vzniká ešte pred vydaním predmetného rozhodnutia (napr. poskytnutie nenávratného finančného príspevku).

Ak ste sa zúčastňovali verejného obstarávania a boli ste pred účinnosťou zákona zapísaný v registri konečných užívateľov výhod (vedenom Úradom pre verejné obstarávanie) máte povinnosť tzv. preregistrácie v rámci RPVS a to najneskôr do 31.07.2017.

Povinnosť preregistrácie do konca júla 2017 majú tiež držitelia tzv. verejných licencií – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, držitelia geologického a banského oprávnenia, držitelia oprávnenia na podnikanie v energetike podľa osobitného zákona, správcovia výberu mýta a úhrady diaľničnej známky.

Uvedená lehota sa vzťahuje aj na partnerov verejného sektora, ktorých zmluvný vzťah vznikol pred účinnosťou zákona, t.j. ak ste uzatvorili zmluvu v zmysle zákona s verejným sektorom pred 01.02.2017 a tento zmluvný vzťah stále trvá (napr. rámcové zmluvy na niekoľko rokov a pod.)

5. Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod?

Zjednodušene možno povedať, že konečným užívateľom výhod je konkrétna osoba, ktorá má z obchodu medzi štátom a partnerom verejného sektora majetkový prospech. Legálnu definíciu konečného užívateľa výhod upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

6. Aké sú sankcie v súvislosti s povinnou registráciou v RPVS?

V závislosti od povahy porušenej povinnosti zákon upravuje celý rad sankcií, ktoré primárne postihujú partnera verejného sektora, jeho štatutárny orgán, oprávnenú osobu a konečného užívateľa výhod. Podľa toho, ktorý subjekt sankcia postihuje, možno schému sankcií vyjadriť nasledovne:

Sankcie pre partnera verejného sektora

 • pokuta vo výške hospodárskeho prospechu, inak od 10.000 EUR do 100.000 EUR
 • výmaz z RPVS
 • diskvalifikácia v zmysle Obchodného zákonníka
 • odstúpenie od zmluvy zo strany štátu, resp. verejného sektora
 • neplnenie záväzku
 • odňatie licencie (pri držiteľoch verejných licencií)
 • nemožnosť uchádzať sa o verejné zdroje (finančné prostriedky)

Sankcie pre štatutárny orgán (jeho členov) partnera verejného sektora

 • od 10.000 EUR do 100.000 EUR

Sankcie pre konečného užívateľa výhod

 • pokuta do 10.000 EUR

Sankcie pre oprávnenú osobu

 • pokuta od 10.000 EUR do 100.000 EUR
 • ručenie za zaplatenie pokuty uloženej štatutárnemu orgánu (jeho členom) partnera verejného sektora

Sankcie pre verejný sektor (štát)

 • pokuta od 1.000 EUR do 100.000 EUR (podľa zákona o priestupkoch)
 • pokuta 5% zmluvnej ceny (podľa zákona o verejnom obstarávaní)

Pre úplnosť treba dodať, že uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod v súvislosti s registráciou a evidenciou partnera verejného sektora v RPVS môže mať v závislosti od konkrétneho prípadu aj trestnoprávne následky. V zmysle uvedeného prichádza do úvahy naplnenie skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestného činu subvenčného podvodu, prípadne trestného činu podvodu.

Neváhajte a kontaktujte  nás na tel. číslo 0911 058 498 alebo na email office@stefancik.eu za účelom profesionálnej registrácie do RPVS !