Vymáhanie pohľadávok predstavuje jednu z najčastejšie využívaných služieb, ktoré Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje. V tejto oblasti kancelária zabezpečuje komplexné právne služby a poradenstvo. Konkrétne postupy a spôsoby vymáhania pohľadávok sú realizované v závislosti od okolností každého prípadu. Pre ozrejmenie uvádzame základné informácie k vybraným postupom a štádiám vymáhania pohľadávok. 


Posúdenie nároku

Na základe predložených dôkazov poskytneme právne stanovisko k oprávnenosti a vymožiteľnosti Vašej pohľadávky (napr. otázka existencie nároku, možného premlčania a s tým súvisiaca otázka úspešnosti pri vymáhaní). Dokladmi, resp. dôkazmi preukazujúcimi Váš nárok môžu byť napr.:

 • zmluva, na základe ktorej vznikol Váš nárok (kúpna zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o dielo, nájomná zmluva a pod.)
 • objednávky, dodacie listy, faktúry, príjmové a výdavkové doklady
 • preberacie protokoly o prevzatí tovaru
 • emailová alebo listová korešpondencia s dlžníkom
 • svedectvá a vyhlásenie tretích osôb potvrdzujúce Váš nárok

V rámci posúdenia Vášho nároku vykonáme lustráciu, ktorou preveríme bonitu pohľadávky, resp. solventnosť dlžníka. Na základe zisteného skutkového a právneho stavu zvolíme postup, ktorého cieľom je vymoženie pohľadávky v čo najkratšom čase.


Mimosúdne vymáhanie

Pokiaľ to okolnosti prípadu dovoľujú, odporúčame klientom mimosúdne vyriešenie sporu, nakoľko viac ako polovicu sporov možno vyriešiť mimosúdne. Po vzájomnej konzultácii s Vami zvolíme postup, ktorý bude pre Vás z časového aj finančného hľadiska najefektívnejší. V rámci tejto agendy zabezpečujeme najmä nasledovné postupy:

 • písomná výzva advokáta na uhradenie dlžnej sumy (k úhrade dlhu na základe výzvy advokáta dochádza vo viac než tretine prípadov)
 • dohodnutie postupného uspokojenia Vašej pohľadávky
 • osobné stretnutie a rokovanie advokáta s dlžníkom, prípadne s jeho právnym zástupcom
 • uzatvorenie mimosúdnej dohody s dlžníkom (napr. dohoda o uznaní dlhu a jeho splácaní v splátkach, dohoda o urovnaní a pod.)

Súdne vymáhanie

V prípade ak k vymoženiu pohľadávky nedošlo v rámci mimosúdneho vymáhania alebo tento spôsob nebolo vhodné aplikovať, nastupuje vymáhanie Vašej pohľadávky pred súdom.

V súdnom konaní advokát v mene klienta podáva na príslušný súd žalobu a zastupuje záujmy klienta až do právoplatného skončenia veci. V sporovom konaní platí tzv. zásada úspechu, ktorá zjednodušene znamená, že trovy konania úspešného účastníka platí tá strana, ktorá spor prehrá, t.j. Vaše trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia advokátom v konaní spravidla platí dlžník.

Výsledkom súdneho konania je tzv. exekučný titul (právoplatné a vykonateľné rozhodnutie najčastejšie vo forme rozsudku alebo platobného rozkazu), na základe ktorého môžeme vymáhať Vašu pohľadávku v rámci exekučného konania.


Exekučné vymáhanie

V prípade ak dlžník dobrovoľne neuhradí pohľadávku v súlade s exekučným titulom, podáme na vybraný exekútorský úrad návrh na vykonanie exekúcie a Váš nárok budeme vymáhať prostredníctvom zvoleného exekútorského úradu (pre tieto účely spolupracujeme s vybranými exekútorskými úradmi, ktorých profesionálny prístup predurčuje k čo najskoršiemu vymoženiu Vašej pohľadávky).

Exekúciu následne vykonáva exekútor spôsobom stanoveným exekučným poriadkom s tým, že ak je dlžníkovi exekučným titulom uložená povinnosť zaplatiť peniaze, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky (napr. z účtu v banke)
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov, prípadne nehnuteľnosti alebo podniku
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Ďalšie oblasti vymáhania

V závislosti od druhu pohľadávky a vzniknutej situácie zastupujeme klientov aj pri vymáhaní pohľadávok v ďalších konaniach, a to najmä v rámci:

 • konkurzného konania
 • dedičského konania
 • rozhodcovského konania
 • trestného konania