V oblasti obchodného práva poskytujeme právny servis zahŕňajúci zastupovanie klientov na rokovaniach, v obchodno právnych sporoch a procesných konaniach. Podľa požiadaviek klientov zabezpečujeme príslušnú zmluvnú agendu a v prípade potreby vypracúvame právne stanovisko ku konkrétnej spornej otázke. 


V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva zabezpečujeme najmä:


PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Štefančík poskytuje komplexné právne služby v súvislosti s procesom zakladania spoločností a ich registráciou na príslušných registrových súdoch. V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme právnu pomoc pri realizovaní zmien v spoločnostiach, ako aj poradenstvo a právne služby pri správe spoločností. Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie podkladov ku konaniam valných zhromaždení a k prevodom obchodných podielov alebo akcií. Podľa požiadaviek klientov pripravujeme tiež listiny súvisiace so zmenami v spoločenskej zmluve, resp. v zakladateľskej listine a stanovách.


Zakladanie spoločností

 • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • založenie verejnej obchodnej spoločnosti
 • založenie komanditnej spoločnosti
 • založenie akciovej spoločnosti
 • založenie družstva
 • založenie organizačnej zložky slovenskej alebo zahraničnej právnickej osoby (vypracovanie potrebných dokumentov vrátane zastupovania klientov v procese pred OR SR a príslušnými orgánmi)

Zmeny v spoločnostiach

 • zmena sídla, obchodného mena, prokuristu, konateľa,
 • rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti
 • zmena právnej formy spoločnosti
 • prevod obchodného podielu
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • zlučovanie spoločností, splynutie, zrušenie a ich likvidácia

Správa spoločností (právny outsorcing)

 • na základe zmluvy uzatvorenej s klientom kancelária rieši všetky jeho právne záležitosti
 • korporátne otázky súvisiace s administráciou fungovania spoločnosti
 • otázky týkajúce sa administrácie zmluvných vzťahov klienta
 • zastupovanie klienta v konaniach pred orgánmi verejnej moci a pri rokovaniach s tretími osobami