V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby a poradenstvo pre zamestnancov, zamestnávateľov a iné subjekty pracovnoprávnych vzťahov.  Právny servis, ktorý pre klientov zabezpečujeme zahŕňa najmä:


Vypracovanie a právne posúdenie zmlúv, dohôd a iných právnych úkonov

 • Pracovná zmluva
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Dohoda o ukončení pracovnoprávneho vzťahu
 • Výpoveď z pracovného pomeru
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Právne poradenstvo a konzultácie

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • právne riešenia v súvislosti so vznikom, zmenou a ukončením pracovnoprávnych vzťahov
 • právne poradenstvo v oblasti pracovnej diskriminácie a pracovnej disciplíny

Zastupovanie

 • právne zastupovanie v konaní pred súdmi
 • právne zastupovanie pred inými orgánmi štátnej moci (inšpektorát práce, úrad práce a pod.)
 • spory o neplatnosť rozviazania pracovnoprávneho pomeru
 • uplatňovania nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru (náhrada škody, náhrada mzdy…)