V oblasti práva informačných technológií (právo IT) a práva duševného vlastníctva sa zameriavame najmä  na oblasť autorského práva, zmluvné aspekty v IT a riešenie sporov. V rámci práva IT ponúkame služby tak užívateľom ako aj poskytovateľom informačných technológii, vrátane zastupovania klientov v sporových aj nesporových veciach.

Zmluvy a dohody 

 • vypracovanie a pripomienkovanie licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
 • spísanie zmlúv o poskytovaní služieb v súvislosti s vytvoreným dielom a iných zmlúv špecifických pre oblasť práva IT

E-shopy 

 • vypracovanie a revízia všeobecných obchodných podmienok (VOP) v súlade s aktuálnou legislatívou
 • dokumentácia k ochrane osobných údajov
 • reklamačný poriadok, právne informácie a pod.

Autorské právo 

 • komplexné právne služby a poradenstvo vo veciach autorského práva a právach s ním súvisiacich
 • ochrana autorského práva, vrátane autorských práv v prostredí internetu
 • zodpovednosť za internetový obsah (použitie textov, grafiky, fotografií na webových stránkach)
 • porušenie autorských práv v prostredí internetu

Zastupovanie 

 • zastupovanie v sporových aj nesporových veciach
 • vymáhanie nárokov, riešenie zmluvných aspektov (zodpovednostné vzťahy, vady, nároky z vád, náhrada škody a pod.)
 • zastupovanie autorov a výkonných umelcov v konaniach pred rôznymi orgánmi
 • zastupovanie pri rokovaniach s tretími stranami